Behandlingstilbud

Jeg jobber med voksne. Blant de tilstander jeg har et behandlingstilbud for, er depressive lidelser, dystymi, bipolar affektiv lidelse (manisk depressiv lidelse), panikklidelse, agorafobi, sosial fobi, generalisert angstlidelse, helseangst (hypokondri). I tillegg foreligger behandlingstilbud for belastningsrelaterte lidelser, personlighetsproblematikk med mer.

Hva skjer etter at du har vært hos fastlegen (eller andre), og blitt henvist til spesialisthelsetjenesten?

Fra 01.09.23 skal alle henvisninger sendes til DPS (DistriktsPsykiatrisk Senter). Jeg hører til VPA Vinderen, som er sektor-DPS for bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern i Oslo. De rettighetsvurderer henvisningene de mottar. Dersom du ønsker å gå til meg, må det spesifiseres i henvisningen.

Dersom du ønsker å gå til meg, men ikke hører til sektoren, må henvisningen sendes til lokalt DPS, med spesifisering om at du ønsker å gå til meg (“Fritt sykehusvalg”). Lokalt DPS rettighetsvurderer henvisningen. Dersom de godkjenner henvisningen, sendes den over til VPA Vinderen, som da videresender den til meg, dersom jeg har kapasitet.

Når jeg har mottatt henvisningen fra VPA Vinderen, vil du motta en SMS, der du får tilbud om time.

Utredning

  • Første konsultasjon brukes til å kartlegge viktig bakgrunnsinformasjon og aktuell problemstilling/årsak til henvisning. Ved behov går dette over flere ganger.
  • Deretter kartlegges nåværende og tidligere psykiske plager, samt personlighetsmessige forhold, ved bruk av blant annet standardiserte spørreskjemaer. Dette går gjerne over 2-4 ganger.
  • Etter utredningen drøftes funnene med deg, og det blir det klargjort hvorvidt det foreligger et videre behandlingstilbud eller ikke i praksisen. Det er opp til deg om du ønsker å ta imot det tilbudet som gis. Dersom det ikke foreligger behandlingstilbud i praksisen, diskuteres alternativer, blant annet henvisning til annen del av spesialisthelsetjenesten.

Behandling
Et videre tilbud innebærer gruppeterapi, individuell terapi eller en mer medikamentell tilnærming, eventuelt en kombinasjon av disse. Behandlingen, enten den foregår i gruppe eller individuelt, er basert på kognitiv adferdsterapeutiske prinsipper (alle anbefales å lese avsnittet kognitiv terapi for mer informasjon), samt metakognitive – og ACT-teknikker. Elementer fra affektbevissthetsteori, samt mer tradisjonell psykoterapi, benyttes også. I tillegg tilbys oppmerksomhetstrening.
Behandling i spesialisthelsetjenesten retter seg mot psykologisk endring, fremfor samtaler av rent støttende karakter. Dette innebærer at du må være villig til å gå inn i en prosess, der behandleren har rolle som veileder. Denne prosessen er krevende, utfordrende og ofte ubehagelig, og du må klare å stå i denne over tid. Gevinstmuligheten er dog stor – det handler om å jobbe hardt for å få til endring som gir bedring. Dette har mange av pasientene som har vært til behandling i praksisen, erfart.

Om gruppebehandling
For noen virker det å være i behandling sammen med andre, skremmende. Det er helt naturlig. Samtidig er gruppebehandling i de aller fleste tilfeller mer effektivt enn individuell behandling, og pasienten kan oppnå tilleggseffekter man ikke ser ved individuell behandling. Det er også slik at det ofte er de som er mest skeptiske til gruppeformatet, som har mest nytte av dette, og som gjerne er mest fornøyde i ettertid. Uansett blir det ikke tatt noen avgjørelse om hvilken behandling som er aktuell for deg, før dette er diskutert sammen.

For mer informasjon om de forskjellige gruppene, se her.

Dersom du etter å ha lest igjennom dette, er i tvil om behandlingstilbudene i praksisen kan være aktuelle for deg, anbefaler jeg deg å møte til en konsultasjon, fremfor å avbestille uten kontakt. Da bruker vi den første konsultasjonen til å avklare situasjonen din, samt de tankene du måtte ha gjort deg på forhånd. Gi gjerne beskjed om dette på forhånd. Dersom videre tiltak er aktuelt, påbegynnes utredningen som nevnt over. Dersom det ikke er aktuelt med videre behandling i praksisen, drøftes alternativer. Generelt anbefales det dog å gjennomføre utredningen, for en best mulig vurdering.

 

Om du lurer på hva tidligere gruppedeltagere har ment om tilbudet, kan du se på resultater fra evalueringer her. For totaloversikt, se her.

 

Sist oppdatert 06.02.24