Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Rochette er sertifisert kursleder for Kurs i mestring av depresjon (KiD). Kurset er utviklet av psykolog Trygve A. Børve, psykiater Odd Steffen Dalsgaard  og psykiatrisk sykepleier A. Nævra.

KiD er et kurs for pasienter som har eller har hatt mild til moderat depresjon, og for pasienter med tilbakevendende depressiv lidelse. Formålet med kurset er en forståelse av depresjon og dennes symptomer, læring av en modell for forståelsen av sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger, bruk av denne modellen for å redusere intensiteten og varigheten av depressive symptomer, og bruk av modellen for å forebygge depressive episoder. Modellen baserer seg på kognitiv terapi og sosial læringsteori.

Kurset går totalt over 10 ganger. De 8 første kurskveldene (ukentlige møter) er varigheten 2,5 timer, med to pauser underveis. De 2 siste kurskveldene (oppfølgende møter noen uker etter 8. og 9. kurskveld) er varigheten 1,5 time.

Alle kursdeltagerne får utdelt kursbok på forsamtalen forut for kurset. Denne boken er et viktig redskap i prosessen for å mestre depressive symptomer bedre, og kursdeltagere anbefales å bruke denne aktivt forut, under og etter kurset.

Det er intet krav om at kursdeltagerne må delta i diskusjonene (selv om dette anbefales for å gi hver enkelt deltager best utbytte av kurset), eller at deltagere skal dele sine personlige erfaringer. Alle kursdeltagerne har taushetsplikt.

Mange opplever bedring etter å ha deltatt på kurs i regi av dr. Rochette (se tilbakemeldinger nedenfor). Hvilke faktorer har betydning her? For å oppnå bedring, er det viktig at deltagerne prioriterer kurset, og setter av tid for å jobbe med dette, både i forhold til kurskvelder og hjemmeoppgaver. Strukturert og målbevisst arbeid gir resultater. Videre er kursleders kompetanse, evne til å formidle og engasjere, av betydning. Kravene for å bli kursleder, er 3-årig helsefaglig bakgrunn, samt å ha deltatt på et 1-ukes kurslederkurs. Det er ingen krav til forkunnskap om kognitiv terapi. Det er kun et fåtall sertifiserte kursledere som er psykiatere eller psykologer. Rochette bruker sin brede kunnskap om og erfaring med kognitiv terapi til å formidle den kognitive modellen, som kursdeltagerne skal tilegne seg og bruke. Han utvider kurset i forhold til det kursmanualen legger opp til, for å gi deltagerne bedre forståelse. Ved å holde flere kurs årlig, opprettholder han sin kurslederkompetanse. Disse forholdene står sentralt for deltagernes bedring. Men den viktigste faktoren vil alltid være den enkelte deltagers egeninnsats.

Her kan du se hvilke tilbakemeldinger tidligere deltagere på kurs i regi av dr. Rochette, har gitt.

For pasienter i praksisen: se forsiden mtp. når neste kurs planlegges (gjelder praksisen i Kristiansand), og her for prisoversikt.

Aktuelle interessenter mtp. eksterne KiD-kurs (bedrifter, offentlige virksomheter, enkeltpersoner) – gå inn her.