Rochette er sertifisert kursleder for Kurs i mestring av belastning (KiB). Kurset er utviklet av psykolog Trygve A. Børve, psykiater Odd Steffen Dalsgaard  og psykiatrisk sykepleier A. Nævra.

KiB er et strukturert, konkret, målrettet og ikke minst effektivt behandlingstiltak basert på kognitiv adferdsterapi. Rochette har holdt kurset mange ganger, og kan vise til gode resultater. Deltagere på dette kurset opplever i snitt et fall i BDI-score (et skjema som fanger opp symptomtrykket ved depresjoner) på 55-60% fra begynnelse til slutt på kurset, hvilket er betydelig, og som får store konsekvenser i hverdagen i form av bedre humør, funksjon og sosial aktivitet. Nesten samtlige som har deltatt på kurset, vil anbefale det til andre i samme situasjon som dem selv.

KiB er godt egnet for pasienter med stemningslidelser (depresjon, dystymi, bipolar lidelse); generalisert angst; personlighetsrelaterte utfordringer som uhensiktsmessig unngåelsesadferd, dårlig selvtillit, dårlig selvhevdelse, utfordringer med grensesetting, skepsis; betydelige belastninger som påvirker den mentale helsetilstanden (f.eks. kronisk sykdom, krevende relasjoner m.m.). For pasienter med sosial angst, agorafobi uten/med panikklidelse og helseangst vil angstgrupper ofte være mer relevant, men KiB kan være aktuelt da også.

Kurset handler om å få til endring som varer over tid, og som gir en bedring i helsetilstand og livskvalitet. Dette er en prosess som krever mye egeninnsats fra pasientene – samtidig som gevinsten er betydelig. I løpet av kurset lærer pasientene å mestre belastninger, enten av privat-, arbeids- eller helsemessig art, på langt mer hensiktsmessige måter. Gjennom en nyttig bevisstgjøringsprosess, og ved å lære metoder som kan benyttes direkte i forhold til egne utfordringer, gir det pasientene en betydelig økning i mental fleksibilitet, samt muligheten til å mestre selv krevende situasjoner på langt bedre måter. Dette gir bedre helsetilstand, og ikke minst blir pasientene bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Kurset er dermed både en behandling for pågående (psykiske) helseplager, og en forebygging av fremtidige.

Kurset går totalt over 10 ganger. De 8 første kurskveldene (ukentlige møter) er varigheten 2,5 timer, med to pauser underveis. De 2 siste kurskveldene (oppfølgende møter noen uker etter 8. og 9. kurskveld) er varigheten 1,5 time.

Alle kursdeltagerne får utdelt kursbok på forsamtalen forut for kurset. Denne boken er et viktig redskap i prosessen for å mestre belastninger bedre, og kursdeltagere anbefales å bruke denne aktivt forut, under og etter kurset. Det anbefales å notere/skrive mye, da dette erfaringsmessig øker læringsutbyttet.

Det er intet krav om at kursdeltagerne må delta i diskusjonene (selv om dette anbefales for å gi hver enkelt deltager best utbytte av kurset), eller at deltagere skal dele sine personlige erfaringer. Alle kursdeltagerne har taushetsplikt.

Mange opplever bedring etter å ha deltatt på kurs i regi av dr. Rochette (se tilbakemeldinger nedenfor). Hvilke faktorer har betydning her? For å oppnå bedring, er det viktig at deltagerne prioriterer kurset, og setter av tid for å jobbe med dette, både i forhold til kurskvelder og hjemmeoppgaver. Strukturert og målbevisst arbeid gir resultater. Videre er kursleders kompetanse, evne til å formidle og engasjere, av betydning. Kravene for å bli kursleder, er 3-årig helsefaglig bakgrunn, samt å ha deltatt på et 1-ukes kurslederkurs. Det er ingen krav til forkunnskap om kognitiv terapi. Det er kun et fåtall sertifiserte kursledere som er psykiatere eller psykologer. Rochette bruker sin brede kunnskap om og erfaring med kognitiv terapi til å formidle den kognitive modellen, som kursdeltagerne skal tilegne seg og bruke. Han utvider kurset i forhold til det kursmanualen legger opp til, for å gi deltagerne bedre forståelse. Ved å holde flere kurs årlig, opprettholder han sin kurslederkompetanse. Disse forholdene står sentralt for deltagernes bedring. Men den viktigste faktoren vil alltid være den enkelte deltagers egeninnsats.

Her kan du se hvilke tilbakemeldinger tidligere deltagere på kurs i regi av dr. Rochette, har gitt.

For pasienter i praksisen: se forsiden mtp. når neste kurs planlegges (gjelder praksisen i Kristiansand), og her for prisoversikt.

Aktuelle interessenter mtp. eksterne KiB-kurs (bedrifter, offentlige virksomheter, enkeltpersoner) – gå inn her.