Informasjon langtidsgruppe V24/H24

Dette er informasjon som gjelder langtidsgruppen med planlagt oppstart i februar 2024, og som varer til desember 2024.

Langtidsgruppen går ukentlig, 90 minutter pr. gang. Samtlige deltagere må forplikte seg til oppmøte hver gang – fravær i langtidsgruppen er veldig uheldig for gruppedynamikken (denne gruppen krever aktiv deltagelse fra alle deltagerne). Fravær blir fakturert, med få unntak. Eventuelt avbrudd av gruppen, blir fakturert med gebyr svarende til gjenværende egenandeler.

Det er pr. idag tilstrekkelig antall deltagere, gitt at alle som har fått tilbudet, takker “ja”. Det ideelle er å ha et fast tidspunkt, i dette tilfellet tirsdager kl. 14.00-15.30. Dette skaper dog problemer for enkelte av deltagerne. Det er ikke mulig for meg å ha tidsrommet 16.30-18.00 fast, bl.a. pga. andre grupper.

Forslaget mitt er som følger:

  • Gruppen går primært på tirsdager 15.45-17.15.
  • Første gruppegang blir tirsdag 06.02.24 kl. 15.45-16.45. Der går vi igjennom grupperegler, samt kognitiv problemformulering, som alle skal fylle ut til gang 2.
  • Deretter normal tid fra 13.02.24. Fri i vinterferie (uke 8) og påskeferie. Siste gang før sommeren 18.06.24. Oppstart over ferie 13.08.24 eller 20.08.24. Fri i høstferien (uke 40). Siste gang 10.12.24 eller 17.12.24.
  • Det blir etter planen angstgrupper i 12 uker på tirsdager kl. 14.00-15.30, både vår- og høstsemesteret 2024. NB! I ukene der det ikke er andre grupper kl. 14.00-15.30, kan langtidsgruppen flyttes til kl. 14.30-16.00, dersom det er behov for det, f.eks. av hensyn til grupper senere på dagen (f.eks. ved behov for depresjonsgruppe på tirsdager). Dette planlegges i forkant.
  • Det er unntaksvis mulighet for digitalt oppmøte. Dette må avtales i så god tid i forkant, som mulig. Send mail.
  • Jeg må ta et lite forbehold mtp. grupperom, da jeg ikke får tilbakemelding fra utleier om bruk av dette for det aktuelle tidsrommet. Kontoret mitt kan brukes som alternativ (dog litt lite).

Hensikten med langtidsgruppen, er å få en dypere forståelse av både de kognitive og følelsesmessige forhold, som er viktige for god mental helse. Det er viktig at du tenker igjennom hva du ønsker å jobbe med.

Alle bes sende ny bekreftelse snarest. Gruppekode Langtid V24/H24. Straks alle har bekreftet, legges det ut endelig informasjon på hjemmesiden.

Følg med på drrochette.no (Siste nytt) regelmessig.

Velkommen!