Hva kan du forvente når du blir henvist?

Vurdering av henvisning
Alle henvisninger blir vurdert. Dersom det er tydelig at problemstillingen din ligger utenfor det tilbud som gis ved praksisen, vil henvisningen bli avvist, eventuelt med forslag om andre tiltak. Dette gjelder under 10% av henvisningene. Er henvisningen mangelfull, kan den bli returnert henviser med forespørsel om utfyllende opplysninger. Ved lang ventetid kan henvisninger avvises; dette har dog ikke hendt siden oppstart av praksisen i juni 2011 – ventetiden har i gjennomsnitt vært 2 uker fra henvisningen er mottatt, til pasienten har mottatt tilbud om time.

Jeg jobber med voksne. Blant de tilstander jeg har et behandlingstilbud for, er depressive lidelser, dystymi, bipolar affektiv lidelse (“manisk depressiv lidelse”), panikklidelse, agorafobi, sosial fobi, generalisert angstlidelse, helseangst (“hypokondri”). I tillegg foreligger behandlingstilbud for belastningsrelaterte lidelser, personlighetsproblematikk mm.

Utredning
Dersom problemstillingen din ser ut til å ligge innenfor det tilbud som gis ved praksisen, vil du bli innkalt til en utredning, som vil strekke seg over minst 3-4 ganger.

  • Første konsultasjon brukes til å kartlegge viktig bakgrunnsinformasjon og aktuell problemstilling/årsak til henvisning. Ved behov går dette over flere ganger.
  • Deretter kartlegges nåværende og tidligere psykiske plager, samt personlighetsmessige forhold, ved bruk av blant annet standardiserte spørreskjemaer. Dette går gjerne over 2-4 ganger.
  • Etter utredningen drøftes funnene med deg, og det blir det klargjort hvorvidt det foreligger et videre behandlingstilbud eller ikke i praksisen. Det er opp til deg om du ønsker å ta imot det tilbudet som gis. Dersom det ikke foreligger behandlingstilbud i praksisen, diskuteres alternativer, blant annet henvisning til annen del av spesialisthelsetjenesten.

Behandling
Et videre tilbud innebærer gruppeterapi, individuell terapi eller en mer medikamentell tilnærming, eventuelt en kombinasjon av disse. Behandlingen, enten den foregår i gruppe eller individuelt, er basert på kognitiv adferdsterapeutiske prinsipper (alle anbefales å lese avsnittet kognitiv terapi for mer informasjon), samt metakognitive – og ACT-teknikker. Elementer fra affektbevissthetsteori, samt mer tradisjonell psykoterapi, benyttes også. I tillegg tilbys oppmerksomhetstrening.
Behandling i spesialisthelsetjenesten retter seg mot psykologisk endring, fremfor samtaler av rent støttende karakter. Dette innebærer at du må være villig til å gå inn i en prosess, der behandleren har rolle som veileder. Denne prosessen er krevende, utfordrende og ofte ubehagelig, og du må klare å stå i denne over tid. Gevinstmuligheten er dog stor – det handler om å jobbe hardt for å få til endring som gir bedring. Dette har mange av pasientene som har vært til behandling i praksisen, erfart.

Om gruppebehandling
For noen virker det å være i behandling sammen med andre, skremmende. Det er helt naturlig. Samtidig er gruppebehandling i de aller fleste tilfeller mer effektivt enn individuell behandling, og pasienten kan oppnå tilleggseffekter man ikke ser ved individuell behandling. Det er også slik at det ofte er de som er mest skeptiske til gruppeformatet, er de som har mest nytte av dette, og som gjerne er mest fornøyde i ettertid. Uansett blir det ikke tatt noen avgjørelse om hvilken behandling som er aktuell for deg, før dette er diskutert sammen.

For mer informasjon om de forskjellige gruppene, se her.

Dersom du etter å ha lest igjennom dette, er i tvil om behandlingstilbudene i praksisen kan være aktuelle for deg, anbefaler jeg deg å møte til en konsultasjon, fremfor å avbestille uten kontakt. Da bruker vi den første konsultasjonen til å avklare situasjonen din, samt de tankene du måtte ha gjort deg på forhånd. Gi gjerne beskjed om dette på forhånd. Dersom videre tiltak er aktuelt, påbegynnes utredningen som nevnt over. Dersom det ikke er aktuelt med videre behandling i praksisen, drøftes alternativer. Generelt anbefales det dog å gjennomføre utredningen, for en best mulig vurdering.

 

Om du lurer på hva tidligere gruppedeltagere har ment om tilbudet, kan du se på resultater fra evalueringer her. For totaloversikt, se her.

 

 

Sist oppdatert 19.11.22

 

 

 

UNDER OPPGRADERING