Aktivitetsrapport – tidligere versjon

Dr. Rochettes filosofi er å drive praksisen i Kristiansand på en effektiv måte, til beste for pasienter, henvisere og andre.

Sentrale mål er:
– Høy kvalitet på de tjenestene som leveres. Dette sikres gjennom høy faglig kompetanse (se CV) og bruk av behandlingsmetoder som kan vise til solid vitenskapelig effekt (se Evidensbasert psykiatri).
– Kort ventetid. For de som er henviste, er det å få rask psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, viktig.
– Tilbud til mange. Psykiske plager rammer mange mennesker, og behovet for behandling er stort i befolkningen.
– Godt samarbeid med fastleger, DPS og andre henvisere.

Som et ledd i kvalitetssikringen av tilbudene, evalueres alle dr. Rochettes gruppe- og kurstilbud gjennom bl.a. elektroniske spørreskjema. Alle resultater og kommentarer er tilgjengelige her.

Aktivitetsresultat etter 3,5 års drift:
– Over 1000 henvisninger på pasienter er mottatt.
– Over 85% av henviste pasienter er blitt innkalt til utredning.
– Gjennomsnittlig ventetid fra henvisning er mottatt elektronisk til første konsultasjon, er under 2 uker.
– Henvisninger avvises (under 15%) når det av opplysningene fremkommer problemstillinger som det ikke foreligger behandlingstilbud for i praksisen.
– Over 450 pasienter er behandlet/i behandling. Av de som ikke har fått tilbud om behandling etter utredning er mange av forskjellige årsaker henvist til DPS og andre, noen har takket nei til behandling, noen har ikke hatt behov for behandling.
– Det er avholdt ca. 7500 konsultasjoner.
– Det har aldri vært inntaksstopp i praksisen.

Nye pasienter bes henvist elektronisk.

Etterhvert vil mer spesifikke årsrapporter publiseres.

Sist oppdatert 01.01.15.