Depresjonsgruppe

Rochette har hatt over 80 depresjonsgrupper. Han er også sertifisert kursleder for Kurs i mestring av depresjon og belastning (KiD og KiB). Kurset er utviklet av psykolog Trygve A. Børve, psykiater Odd Steffen Dalsgaard  og psykiatrisk sykepleier A. Nævra.

Depresjonsgruppen er godt egnet for:

  • pasienter med stemningslidelser (depresjon, dystymi, bipolar lidelse);
  • personlighetsrelaterte utfordringer som uhensiktsmessig unngåelsesadferd, dårlig selvtillit, dårlig selvhevdelse, utfordringer med grensesetting, skepsis;
  • betydelige belastninger som påvirker den mentale helsetilstanden (f.eks. kronisk sykdom, krevende relasjoner m.m.);
  • generalisert angst.

For pasienter med sosial angst, agorafobi uten/med panikklidelse og helseangst vil angstgrupper ofte være mer relevant, men depresjonsgruppe kan være aktuelt da også.

Rochette legger KiD og KiB, som er basert på kognitiv adferdsterapi, til grunn for depresjonsgruppen, men utvider behandlingen med mer teori og andre psykoterapeutiske tilnærminger som bl.a. metakognitiv terapi og ACT. Depresjonsgruppen er et strukturert, konkret, målrettet og ikke minst effektivt behandlingstiltak, og Rochette kan vise til gode resultater. Deltagere opplever i snitt et fall i BDI-score (et skjema som fanger opp symptomtrykket ved depresjoner) på nær 60% fra begynnelse til slutt i gruppen, hvilket er betydelig, og som får store konsekvenser i hverdagen i form av bedre humør, funksjon og sosial aktivitet. Nesten samtlige som har deltatt i denne gruppebehandlingen, vil anbefale det til andre i samme situasjon som dem selv.

Gruppen handler om å få til endring som varer over tid, og som gir en bedring i helsetilstand og livskvalitet. Dette er en prosess som krever mye egeninnsats fra pasientene – samtidig som gevinsten er betydelig. I løpet av kurset lærer pasientene å mestre depressive plager og belastninger, enten av privat-, arbeids- eller helsemessig art, på langt mer hensiktsmessige måter. Gjennom en nyttig bevisstgjøringsprosess, og ved å lære metoder som kan benyttes direkte i forhold til egne utfordringer, gir det pasientene en betydelig økning i mental fleksibilitet, samt muligheten til å mestre selv krevende situasjoner på langt bedre måter. Dette gir bedre helsetilstand, og ikke minst blir pasientene bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Gruppen er dermed både en behandling for pågående psykiske helseplager, og en forebygging av fremtidige.

Gruppen går totalt over 10 ganger. De 8 første gruppemøtene (ukentlige møter) er varigheten 2,5 timer, med to pauser underveis. De 2 siste gruppemøtene (oppfølgende møter noen uker etter 8. og 9. kurskveld) er varigheten 1,5 time.

Alle deltagerne får utdelt bok på forsamtalen forut for gruppen. Denne boken er et viktig redskap i prosessen for å mestre depressive plager, personlighetsmessige og relasjonelle utfordringer, samt andre belastninger bedre, og deltagere anbefales å bruke denne aktivt forut, under og etter gruppebehandlingen. Det anbefales å notere/skrive mye, da dette erfaringsmessig øker læringsutbyttet.

Det er ikke noe krav om at deltagerne må delta i diskusjonene (selv om dette anbefales), eller at deltagere skal dele sine personlige erfaringer. Alle deltagerne har taushetsplikt.

Endring er krevende, og innebærer egeninnsats. I tillegg til å møte opp hver gang, er det viktig å jobbe med hjemmeoppgaver mellom gruppemøtene. Bevisstgjøring, kombinert med god metodikk, kan fremkalle ubehag. Samtidig er dette nødvendig, for gevinsten av godt mentalt arbeid, er store endrings- og bedringsmuligheter.

Her kan du se hvilke tilbakemeldinger tidligere deltagere har gitt.

Se forsiden mtp. når neste gruppe planlegges, og her for prisoversikt.