Rask psykisk helsehjelp hos spesialist

Mange mennesker rammes av psykiske plager en eller flere ganger i løpet av livet. Depresjon og angst påfører mennesker lidelse, og pårvirker livskvaliteten, funksjonsnivået og arbeidsevnen deres i stor grad. Psykiske plager påvirker pasientens familie, omgangskrets og kolleger. Mange opplever at veien til hjelp, kan være lang. Dette har også dr. Rochette erfart gjennom sin tidligere arbeidsforhold, både som fastlege i Sør-Trøndelag, Oslo og Vestfold, samt som overlege ved DPS Nordre Vestfold.

Helt siden han startet avtalepraksis i Kristiansand, Vest-Agder, i juni 2011, har han hatt fokus på å drive praksisen på en mest mulig hensiktsmessig måte, til glede for pasienter, pårørende og andre.

Følgende mål er sentrale i dr. Rochettes filosofi:
Høy kvalitet på de tjenestene som leveres. Dette sikres gjennom lang erfaring, høy faglig kompetanse (se CV) og bruk av behandlingsmetoder – kognitiv og metakognitiv terapi – som kan vise til solid vitenskapelig effekt (se Evidensbasert psykiatri).
Kort ventetid. For de som er henviste, er det å få rask psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, viktig. For mange vil symptomene forverres mens de venter på hjelp. Ventetiden i dr. Rochettes praksis er i snitt under 2 uker.
Tilbud til mange. Psykiske plager rammer mange mennesker, og behovet for behandling er stort i befolkningen. Gjennom et spekter av gruppe­baserte behandlingstilbud, er det mulig å sikre mange pasienter effektiv behandling. Psykiatri er dog et stort fagfelt, og i de tilfellene der pasientens problemstillinger ligger utenfor det behandlingstilbud som foreligger i praksisen, er det ofte hensiktsmessig å henvise pasienten videre til spesialister med større kompetanse på den aktuelle problemstillingen.
Godt samarbeid med fastleger, DPS og andre henvisere.

Som et ledd i kvalitetssikringen av tilbudene, evalueres alle dr. Rochettes gruppe- og kurstilbud gjennom bl.a. elektroniske spørreskjema. Alle resultater og kommentarer er tilgjengelige her.

Aktivitetsresultat etter 5 års drift:
– Over 1450 henvisninger på pasienter er mottatt.
– Over 90% av henviste pasienter er blitt innkalt til utredning.
– Gjennomsnittlig ventetid fra henvisning er mottatt elektronisk til første konsultasjon, er under 2 uker. Uendret i hele perioden.
– Henvisninger avvises (under 10%) når det av opplysningene fremkommer problemstillinger som det ikke foreligger behandlingstilbud for i praksisen.
– Over 700 pasienter er behandlet/i behandling. Av de som ikke har fått tilbud om behandling etter utredning er mange av forskjellige årsaker henvist til DPS og andre, noen har takket nei til behandling, noen har ikke hatt behov for behandling.
– Det er avholdt ca. 10.000 konsultasjoner.
– Det har aldri vært inntaksstopp i praksisen.

Sist oppdatert 07.09.16.